ברוכים הבאים לאתר cleverhouse (להלן: "האתר") המופעל על ידי סרגיי בינקין ופולג באום, מכתובת אשדוד שלמה בן יוסף 16 (להלן: "מפעילת האתר").

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

 1. הגדרות
  • "האתר" – אתר המרשתת בכתובת co.il/ הינו אתר תוכן אינטרנטי המציג כתבות תוכן ואשר במצבים מסוימים מאפשר השארת פרטים של המשתמש לשם תיווך לנותני שירותים.
  • "מפעילת האתר/החברה" – סרגיי בינקין ופולג באום.
  • "המשתמש" – כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש באתר ו/או בשירותיו, גולש באתר ו/או מבצע הזמנה דרכו ו/או עושה שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בתוכן המפורסם בו.
  • "נותן השירותים" – בעלי המקצוע עמם יתקשר המשתמש לקבלת השירותים המפורסמים באתר זה.
 1. כללי
  • התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ומחובת המשתמש להתעדכן בו בכל כניסה לאתר.
  • גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם.
  • מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.
  • תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון מסוימת מטעמי נוחות בלבד, כל מקום בו ננקטה לשון זכר – ההתייחסות הן לזכר והן לנקבה, כל מקום בו ננקטה לשון יחיד – ההתייחסות הן ליחיד והן לרבים.
  • השימוש באתר יהיה בהתאם לתקנון שימוש זה. בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
  • הזכאות לשימוש באתר היא לכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים או תאגיד רשום על פי דין. השארת פרטים תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת מתן הפרטים באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו להשארת פרטים באתר.
  • אין לראות בתכנים באתר ו/או בשימוש באתר כהמלצה לבצע עסקה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מהאתר ו/או מהחברה בקשר לתכנים ו/או לשירותים ו/או למחירם.
  • האתר שומר על זכותו לבטל ו/או שלא לתת למשתמש את הזכות להשאיר פרטים ו/או לרכוש שירותים באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותי האתר ו/או בשל הפרת תקנון האתר.
  • המשתמש ישפה את האתר בגין כל הוצאה (לרבות שכ"ט), נזק (לרבות נזק עקיף), הפסד וכו' שנגרמו לאתר ו/או למפעילת האתר כתוצאה משימוש המשתמש שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה שהוגשה כנגד האתר בקשר עם שימוש המשתמש בשירותי האתר ו/או בכל מקרה בו יפגע המשתמש במוניטין ו/או בשם הטוב של האתר ו/או מפעילת האתר.
 1. משתמשים
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
  • המשתמש עושה שימוש באתר במצבו כפי שהוא ("AS-IS") ועל אחריותו בלבד ובמידה ומצא שהאתר אינו מתאים לצרכיו ו/או שהתוכן המוצע אינו התוכן שקיווה לצרוך, ו/או שהשירות המוצע על ידי נותן השירות באתר אינו השירות אותה קיווה לקבל, הסעד היחיד העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר, כמפורט להלן בתקנון זה.
  • כל משתמש המבצע שימוש כלשהו באתר, לרבות משתמש המשאיר פרטיו באתר מצהיר בעצם ביצוע השימוש באתר כי קרא תקנון זה ומסכים להוראותיו, לרבות לכך שאופן השימוש באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה, מעובדיה, מסוכניה, מתאגידים קשורים אליה ו/או ממי מטעמה, בקשר לשימושו באתר ו/או לשירותים שניתנו לו או לא ניתנו לו בעקבות שימושו באתר.
  • בהשארת פרטים המבוצעת באתר, המשתמש מאשר לאתר לשלוח לו את סיכום פרטיו אל הדוא"ל אותה הזין.
 1. שירותים
  • השירותים המוצעים באתר הינם בהתאם למפורט באתר וכפי שיעודכנו מעת לעת.
  • משתמש המעוניין כי יצרו עימו קשר לטובת קבלת שירות יהיה רשאי להשאיר פרטיו באתר ולנמק את סיבת השארת פרטיו. בעשותו כן, מאשר המשתמש כי נציגי נותן השירותים או מי מטעמם יצרו קשר עם המשתמש בקשר לפנייתו או בקשר למתן שירות דומה או אחר, ללא קשר למפעילת האתר ו/או החברה.
  • מפעילת האתר רשאית להעביר את פרטי המשתמש אל צד שלישי אשר יעשה שימוש בנתונים שישאיר המשתמש באתר, בין היתר, על מנת להעניק שירות כלשהו למשתמש.
  • קישור המשתמשים לנותני השירותים כאמור הינו בהתאם לאמור באתר ובכפוף לתנאי תקנון זה.
  • האתר רשאי לשיקול דעתו הבלעדי לשנות ו/או להוריד תכנים מסוימים או פונקציות מסוימות באתר מבלי לשלוח התראה ו/או הודעה כלשהי מראש, והמשתמש לא יוכל לטעון כל טענה שהיא בקשר לכך.
  • תמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר ו/או את מפעילת האתר.
  • מובהר למשתמש כי, השירותים המוצעים באתר יסופקו למשתמש באמצעות נותן השירותים בלבד, ובהתאם להסכם שבין המשתמש לנותן השירותים. האתר ו/או מפעילת האתר אינם ולא יהיו צד להסכם שייחתם בין המשתמש לנותן השירותים.
 1. הגבלת אחריות
  • החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכן או מידע שלא פורסם על ידה, לרבות לתכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה במידע המוצג באתר על ידה ו/או על ידי צד שלישי, לרבות משתמשים אחרים, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת החברה ובין שלא בשליטתה, בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או תופרע ו/או לא תתאפשר השימוש באתר ו/או יילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת והמשתמש פוטר בזאת את החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
  • מובהר כי החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זאת רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה שונות, אך אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.
  • המשתמש מסכים בזאת כי החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צד שלישי שאינו החברה, לרבות באמצעות פרסומות, באנרים וכיו"ב, והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין לראות במידע הכלול באתר משום יעוץ ו/או שיווק או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, בהתאם לנתוניו לשם רכישה של עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר, אינו בא במקום ייעוץ/שיווק ו/או אחר ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של המשתמש.
  • המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן המועלה על ידו לרבות ביחס לקישורים שהעלה לאתר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
  • המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן על ידו. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.
  • ידוע למשתמש כי האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.
  • החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים, שיפורסמו באתר והם מוצגים כמות שהם AS-IS מובהר בזאת כי האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ופרסומם אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
  • כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ו/או טובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
  • החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.
 1. קניין רוחני
  • כל הזכויות שמורות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש וכל זכויות הקניין הרוחני יהיו קניינה בלבד.
  • המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; אחסון בארכיון; תרגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.
  • המשתמש מתחייב שלא להציג את התוכן המופיע באתר אלא באמצעות קישור לדף האינטרנט המקורי באתר וכן להימנע מלשנות כל שינוי במידע המופיע באתר, לרבות עיבוד מחדש בכל צורה שהיא, שכתוב, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
  • המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר וכן להימנע מהפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באיזה באתר.
  • המשתמש מתחייב שלא להשתמש בתכנים המופיעים באתר, בין אם פורסמו על ידי החברה ובין אם ע"י צד שלישי, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה.
  • זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, והן באשר לתכנים המופיעים בו, הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר.
  • אין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בנוגע לאתר ותכניו.
  • אין  להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי חלק כלשהו באתר ו/או בתכניו, במישרין או בעקיפין וכן אין לבצע כל שינוי בהם.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים שבמערכת או בבסיס הנתונים וכו'; אין לעשות כל שימוש בשם ובסימני המסחר המופיעים באתר.
 1. מדיניות פרטיות
  • מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.
  • האתר יפעל בכפוף להוראות כל דין ביחס לשמירה על פרטיות הגולשים באתר, ולא תמסור מידע ביחס לפרטי המשתמש אלא למי שמורשה לכך ע"פ דין וזאת למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.
  • האתר יהיה רשאי למסור את פרטיו האישיים של המשתמש, לרבות כתובת IP ותכנים שיועלו על ידו לאתר באמצעות הפלטפורמות השונות המופיעות בו, לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, או לעשות בהם שימוש לצרכיו, במידה ועל פי שיקול דעתו הנסיבות מצריכות זאת וכן להגביל או לחסום, באופן זמני או קבוע, את השימוש באתר ואת המידע בו בפני גולש שהשתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
  • המשתמש מסכים לכך כי האתר יהא רשאי להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לו לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה לאתר כגון (Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלu בעקבות כך.
  • ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי האתר יהא רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים שהוא יערוך מעת לעת.
 1. סמכות שיפוט
  • על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
  • כל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית בבתי המשפט בתל-אביב, ולהם בלבד.
 1. שירות לקוחות
  • לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי האתר, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות באמצעות דוא"ל לכתובת הדוא"ל cleverhouseoffice@gmail..
 1. שונות
  • כל פעולה שהאתר יבצע בהתאם להוראות המשתמש תחייב את המשתמש ורישומי האתר בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביקש לבצע, יהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.
  • הודעה שנשלחה למשתמש תיחשב כאילו הגיעה ליעדה 24 שעות לאחר שליחתה במערכת ההודעות במערכת או בדואר האלקטרוני, או 3 ימי עסקים לאחר שליחתה בדואר רשום.

מחפשים לשדרג את איכות החיים בבית?

דברו איתנו עוד היום!